Waarom moeten ouders toestemming geven voor bepaalde onderdelen van/bij schoolkeuze-onderzoek op de Basisschool?

Scholen, die bij uw kind een intelligentietest of persoonlijkheidsonderzoek willen laten afnemen, moeten daarvoor altijd toestemming hebben van de ouders.De reden daarvoor is, dat dergelijk onderzoek inbreuk kan doen op de privacy en het welbevinden van het kind. Het gaat immers om gevoelige informatie.De onderzoeksgegevens worden waarschijnlijk vermeld in verslagen van de school, zoals het onderwijskundig rapport. Dergelijke…

Read More »

(Klassikaal) persoonlijkheidsonderzoek in Groep 8 t.b.v. schoolkeuze?

Niet alleen het afnemen van een intelligentietest door scholen kan ernstige gevolgen hebben voor een kind.Scholen willen steeds meer een ’totaalbeeld’ van een leerling hebben. Sommige scholen gaan daarbij zóver, dat ze naast een Cito Eindtoets of een NIO óók een klassikaal persoonlijkheidsonderzoek laten afnemen en dat is zeer zorgelijk, omdat daardoor de privacy en het welbevinden van…

Read More »

Verplichte afname door de Basisschool van de oude Cito Eindtoets Basisonderwijs en de nieuwe doorstroomtoets?

Basisscholen waren in het verleden niet verplicht om de Cito Eindtoets Groep 8 of een andere eindtoets af te nemen. De meeste Basisscholen (zo’n 85%) namen destijds de Cito Eindtoets BaO Groep 8 af, maar er waren ook scholen (bv Montessori-onderwijs), die liever de NIO afnamen. Bepaalde Vrije Scholen en Jenaplanscholen namen het liefst helemaal geen verplichte toets…

Read More »

Waarom is de Cito Eindtoets Basisonderwijs vervangen door de doorstroomtoets?

De Cito Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 werd in het verleden afgenomen rond februari. Later vond de afname van de Cito Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 plaats in april.  De verschuiving van de afname naar een later tijdstip was naar onze mening een positieve verandering, aangezien sommige scholen voorheen ná de afname van de Cito Eindtoets BaO (dus…

Read More »

Wat was de Cito Eindtoets Basisonderwijs?

De Cito Eindtoets Basisonderwijs is ontstaan uit de “Amsterdamse Schooltoets”, die voor het eerst werd afgenomen in 1966 als toelatingsonderzoek voor het Middelbaar Onderwijs (dat nu “Voortgezet Onderwijs” heet). Vanaf 1968 bestond die toets alleen nog maar uit meerkeuzevragen. Het CITO (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) ging in 1968 officieel van start en nam in 1970 de Amsterdamse Schooltoets over…

Read More »

Wat is de Cito Entreetoets?

Voor de Groepen 5, 6 en 7 heeft het CITO entreetoetsen ontworpen, die in veel Basisscholen worden gebruikt. De eerste landelijk gebruikte entreetoets (die voor Groep 7) deed zijn intrede in 1982. De entreetoets groep 6 volgde in 2000 en groep 5 kreeg zijn entreetoets in 2002. Met de entreetoets worden de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden…

Read More »

Wat is een stanineschaal?

Soms worden testresultaten niet uitgedrukt in Cito-niveaus, percentielscores of DLE’s, maar in stanines. Een stanineschaal is een negenpuntsschaal, die loopt van de cijfers 1 t/m 9.De betekenis van elk cijfer kan per test verschillen, maar grofweg is de indeling als volgt:1 = zeer laag2 = laag3 = tamelijk laag4 = laag gemiddeld5 = gemiddeld6 = hoog…

Read More »

Wat is een percentielscore?

De percentielscore zien we vaak bij toetsuitslagen, bijvoorbeeld bij de CITO – Eindtoets Groep 8. De percentielscore is een bij een toetsscore behorend getal, dat aangeeft, hoeveel procent van de kinderen/leerlingen de genoemde toetsscore, of een lagere score, heeft behaald. Kijkt u eens naar onderstaande afbeelding (bron: CITO): We zien, dat deze leerling een Percentielscore heeft van 49…

Read More »

Wat betekenen de CITO A/B/C/D/E-niveaus en I/II/III/IV/V?

Het CITO ( Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) te Arnhem ontwikkelt toetsen en examens voor alle vormen van onderwijs. Binnen de Basisschool (maar ook binnen hogere vormen van onderwijs) drukt het CITO de resultaten op een toets uit door middel van een zogenaamde vijfpuntsschaal, die we ook wel de ABCDE-schaal noemen. Iedere letter geeft een bepaald resultaat aan, waarbij geldt,…

Read More »