Ondersteuning bij schoolvakken/studie

ACTIVITEITEN:

 • Deskundige hulp en ondersteuning bij het leren en studeren in het algemeen (studievaardigheden).
 • Deskundige hulp/ondersteuning, Remedial Teaching & Orthodidactiek° voor:        
  Kinderen uit het BasisOnderwijs: onder andere taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, problemen met geheugen, concentratie, gedrag et cetera.
  Zo nodig overleggen wij over de problematiek met de school van uw kind.  
  Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs (VMBO, MBO, HAVO, VWO): alle vakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer e.d. Ook ondersteuning bij algemene leerproblemen, gedragsproblemen en psychische problemen, die de studie bemoeilijken. Indien noodzakelijk overleggen wij met de school.  
  Studenten HBO en WO (Bachelor & Master) die vastlopen met hun studie of met een bepaald vak. Wij begeleiden ook HBO- en WO-scripties,
  voorbereidingen op assessments, presentaties e.d.  Bij studieproblemen of andere problematiek gaan wij zo nodig in gesprek met hogescholen en universiteiten.
 • Remedial Teaching & Orthodidactiek bij leerstoornissen, zoals Dyslexie, Dyscalculie, Non-Verbale Leerstoornis en comorbide stoornissen (twee of meerdere stoornissen, die tegelijkertijd bij iemand voor kunnen komen).
 • Ondersteuning/begeleiding voor personen, die een niet – reguliere opleiding/cursus volgen en/of die in of buiten hun werk gehinderd worden door een gebrek aan bepaalde kennis of vaardigheden, dan wel “vast zijn gelopen” in hun werk.

 

 

rt6

 

Wij zijn landelijk bekend voor wat betreft het sterk verbeteren van resultaten bij kinderen, leerlingen en studenten met rekenproblemen, wiskundeproblemen of wiskunde-gerelateerde problematiek!

         

           rt1

 
 ° Orthodidactiek:
een manier van ondersteunen en behandelen, die verder gaat dan Remedial Teaching, aangezien er veel meer diepgang en analyse bij komt kijken. Orthodidactische ondersteuning houdt in, dat men na gaat, waar, wanneer, hoe en waarom iemand het leren in het algemeen, of een vak(-onderdeel) niet onder de knie kan krijgen; vervolgens wordt met behulp van de analyse bepaald, hoe iemand alsnog het leren, of een vak(-onderdeel)/bepaalde leerstof kan gaan beheersen.