Leerproblemen en leerachterstanden

Activiteiten:

 • Onderzoek naar alle leerproblemen en leerstoornissen.
 • Onderzoek naar leerbelemmerende factoren, zoals cognitieve problemen, de werkhouding, sociaal-emotionele problemen, aandachtsproblemen en gedragsproblemen.
 • Behandeling, onder andere in de vorm van Remedial Teaching en Orthodidactiek voor alle leerproblemen en leerstoornissen én alle leerbelemmerende factoren.

Leerproblemen kunnen in allerlei gradaties voorkomen.
We spreken van “leerstoornissen” als de leerproblemen hardnekkig zijn, terwijl het kind/de jongere normaal begaafd is. Leerstoornissen worden ook wel “primaire leerproblemen” genoemd, omdat de problemen zijn gelegen in het “leervermogen / leren” zélf voor (een) bepaald(e) vakgebied(en).
Sjiek gezegd: er is bij een leerstoornis sprake van een specifiek en niet ophefbaar dysfunctioneren in het cognitieve gebied (zie onder bij “cognitieve problemen”) van het kind/ de jongere.  Een leerstoornis vormt dus een blijvend probleem, dat niet “te genezen is.” Je komt er dus niet van af! 

» Klik hier om meer te lezen

We kunnen de volgende leerstoornissen noemen:

 • Leesstoornissen (dyslexie en hyperlexie**)
 • Spellingstoornissen (dysorthografie)
 • Taalstoornissen (dysfasie; stotteren, doofheid, etc.)
 • Rekenstoornissen (dyscalculie)
 • Niet-verbale leerstoornissen (NLD)***

Voor een uitgebreide toelichting op de lees- , spelling- en rekenstoornis kunt u onder het menu van Edumax kijken. 
**   Hyperlexie: het technisch lezen is goed,  maar het begrijpend lezen  (weten, waar een tekst over gaat) verloopt zeer moeizaam.
*** Niet-verbale leerstoornis (NLD): een stoornis in de rechter hersenhelft, waardoor het kind/de jongere leerproblemen, gedragsproblemen en problemen met de motoriek heeft. De psycho-motoriek is verstoord  (grofmotorisch en fijnmotorisch), het visueel-ruimtelijk vermogen is zeer beperkt (het kind is erg auditief, maar nauwelijks visueel ingesteld) en de waarneming is gericht op details/(onder-)delen ( men heeft daardoor veel moeite met het houden van overzicht en het onderscheiden van gehelen). Op school zien we bij NLD onder andere moeite met logisch redeneren, probleemoplossing, concentratie; moeite met communicatie, emoties en inleving; clownesk gedrag; problemen met rekenen en wiskunde, met begrijpend lezen, intonatie bij het lezen, schrijfmotoriek en taken waarbij een beroep wordt gedaan op het visuele, het ruimtelijke en het (vast-)houden van overzicht.

Promo codes are an excellent way to get the most out of your online betting experience, and 1xBet is no exception. 1xBet offers exclusive promo codes tailored specifically to Indian players so they can receive some of the best offers on their betting journey, look on this page . Whether it be a cash bonus after signing up or a discount on future bets, Indian gamers have something great in store through their Promo Code India. With 1xbet, you get access to the world of sports betting with positive returns that make your money go further. Get ready for the thrill of winning big today with 1xbet's Promo Code India!

Leerstoornissen hebben betrekking op één of enkele schoolvakken. Ze zijn goed behandelbaar, maar, zoals gezegd, niet geheel “op te heffen.”
Hoe eerder men ze onderkent (diagnosticeert) en behandelt, des te kleiner is de achterstand, die het kind/de jongere gedurende de schoolloopbaan oploopt.

Er zijn ook leerproblemen, die men aanduidt als “leermoeilijkheden“. Men spreekt dan van “secundaire leerproblemen”, of een “algemeen leerprobleem.”
In tegenstelling tot leerstoornissen, veroorzaken leermoeilijkheden meestal over de hele linie van leer-/schoolvakken problemen. Dit kan komen door de nadelige invloed van het gezin of de cultuur van het kind, een slechte onderwijsaanpak op school, een motorische of emotionele stoornis, een zintuiglijke handicap, een te lage intelligentie, of een ander probleem bij het kind.

Kinderen zonder een leerstoornis, met een normale intelligentie en normale leercapaciteiten, kunnen ook leerproblemen hebben. Deze problemen hebben dan onderpresteren en/of  leerachterstanden tot gevolg.

Laten we de invloed van de school, het gezin en de omgeving hier even (kunstmatig) buiten beschouwing, dan zien we, dat de hier bedoelde leerproblemen, leerachterstanden en het onderpresteren het gevolg zijn van wat we “leerbelemmerende factoren” kunnen noemen. Dergelijke leerbelemmerende factoren hebben een negatieve invloed op het leren en de schoolprestaties. Ze spelen overigens, bv. als psychische stoornissen, ook vaak een rol bij leerstoornissen, wat men in vaktaal als “comorbiditeit” omschrijft. Comorbiditeit houdt in, dat bij één persoon tegelijkertijd sprake is van twee of meerdere stoornissen.

 

 

eduman021

 

 

Leerbelemmerende factoren kunnen zijn:

 • Cognitieve problemen:
  Deze hebben te maken met de manier, waarop een kind/jongere kan omgaan (het vermogen/de capaciteiten) én heeft leren omgaan (via allerlei (onderwijs-)leerprocessen en ervaringen), met de opname, de verwerking, de beoordeling, de toepassing en de (re-)productie van kennis en informatie.
  Het gaat dan met name om problemen met het “leren leren” en het succesvol uitvoeren van opdrachten. Je hebt dan te weinig inzicht in hoe je iets leert, aanpakt en oplost.
  Vaak is er bij cognitieve problemen sprake van gebrekkige “strategieën” of  “stijlen”. Belangrijk zijn de leer-, lees-, denk- en oplossingsstrategie. Men moet hier ook denken aan kinderen/jongeren, die moeite hebben met het onthouden (geheugen).
  Het opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen en (re-)produceren van informatie, speelt zich af in bepaalde delen van onze hersenen.
  Cognitieve problemen komen, zoals gezegd, voort uit bepaalde tekorten in de leervaardigheden. We maken bij dergelijke vaardigheden onderscheid tussen zogenaamde “domein-overstijgende vaardigheden” (welke van belang zijn voor het leren in het algemeen en dus voor álle vakgebieden) en “domein-specifieke vaardigheden” (die belangrijk zijn voor een bepaald vakgebied, zoals domein-specifieke vaardigheden voor taal, of voor rekenen, etcetera).

  Het wezenlijke verschil tussen cognitieve problemen, waarover we het hier hebben en “cognitieve problemen bij een leerstoornis”,  is, dat cognitieve problemen bij een leerstoornis niet geheel ophefbaar zijn, terwijl de hier bedoelde cognitieve problemen vaak sneller en beter te verhelpen/remediëren zijn.

 • Problemen met de werkhouding:
  • Een negatieve/passieve werkhouding.
  • Te weinig motivatie.
  • Een laag werktempo.
  • Chaotisch werken / geen structuur.
  • Slecht zelfstandig kunnen werken.
  • Moeite met concentreren.
 • Sociaal-emotionele problemen° :
  • Faalangst.
  • Een negatief zelfbeeld.
  • Weinig zelfvertrouwen.
 • Aandachtsproblemen/-stoornissen°
 • Gedragsproblemen°
 • Overige sociaal-emotionele problemen° 

° Deze problemen en stoornissen worden hier nader toegelicht.

 vraagt3

Indien een kind/jongere te maken heeft met een leerprobleem of leerstoornis en/of met één of meerdere leerbelemmerende factoren (waaronder dus óók aandachtsproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen), kan Edumax u van dienst zijn middels onderzoek / diagnose én behandeling/Remedial Teaching/Orthodidactiek.

Kinderen met aandachtsproblemen, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen (hierna te noemen “A/G/S-problemen”) hebben vaak óók leerproblemen/-achterstanden; andersom hebben of ontwikkelen kinderen met leerproblemen/-achterstanden nogal eens A/G/S-problemen.
Beide aspecten (het leren én het A/G/S-probleem) kunnen worden aangepakt tijdens de behandeling/Remedial Teaching/Orthodidactiek.
Edumax geeft natuurlijk ook adviezen en handvaten aan ouders en school aangaande A/G/S-problemen (hoe daarmee om te gaan bij het specifieke kind)!

Naarmate het kind meerdere of ernstigere A/G/S-problemen heeft, zal een behandeling aanvankelijk voor een groter deel bestaan uit een specifieke benadering van het kind, om de A/G/S-problematiek aan te pakken..
De ervaring leert, dat gelijktijdige behandeling van zowel de A/G/S-problemen als de leerproblematiek niet alleen tot betere leerprestaties leidt, maar tevens een heel gunstig effect heeft op de persoonlijkheid, het gedrag en het welbevinden van het kind/de jongere, óók buiten het leren, de klas en de school om!

Wilt u uw kind specifiek laten onderzoeken en/of behandelen in verband met een A/G/S-probleem, een psychisch probleem, of een psychische stoornis? Kijk dan bovenaan onder het menu van Psymax.

» Klik hier om in te klappen