Werkwijze: Onderzoek en Behandeling

Er zijn twee situaties mogelijk: het probleem is reeds gediagnosticeerd, óf er bestaat een sterk vermoeden van de aanwezigheid van het probleem.

 1. Uit onderzoek is reeds gebleken, dat het kind/de jongere inderdaad één of meerdere leerproblemen/sociaal-emotionele problemen/gedragsproblemen heeft.

  We gaan nu als volgt te werk:

  1. Eérst vindt een kennismakings-/intakegesprek met de ouders, of school, plaats. Met wie het eerste informatieve en oriënterende gesprek wordt gevoerd, hangt af, van wie het kind heeft aangemeld en/of de kosten van de behandeling gaat dragen.
   Als de ouders de school bij dit gesprek willen hebben (of andersom), is dat altijd mogelijk. Het kind is bij dit eerste gesprek niet zelf aanwezig.
   De ouders/school dienen zoveel mogelijk gegevens van het kind aan te leveren zoals:

   • rapportages van het betreffende onderzoek.
   • verslagen van eerdere onderzoeken, die het kind heeft doorlopen. Hierbij kan worden gedacht aan medisch, psychologisch, pedagogisch-didactisch, motorisch, logopedisch onderzoek en dergelijke.
   • alle van belang zijnde schoolgegevens van de leerling: rapporten, werkschriften, resultaten van het Leerling(Onderwijs)VolgSysteem e.d.

   Tijdens dit eerste gesprek wordt nader ingegaan op de problematiek van het kind, op de mogelijkheden die de behandeling kan bieden, op de behandelingstermijn, op de tarieven en op allerlei vragen, die de ouders of school hebben.

  2. Als de ouders of de school vervolgens besluit(-en) om de behandeling bij Edumax te laten plaatsvinden, kunnen eventueel nog bij alle betrokkenen aanvullende gegevens worden opgevraagd.
  3. Op basis van de aangeleverde gegevens en eventueel extra diagnostisch/pedagogisch-didactisch/psychologisch onderzoek door Edumax, wordt een (be-)handelingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven, welke de aard en oorzaken van de problemen zijn en hoe die gedurende de behandeling zullen worden aangepakt.
  4. Indien ouders en/of school akkoord zijn met het (be-)handelingsplan, kan de Remedial Teaching/orthodidactische en/of psychologische behandeling van start gaan. Tijdens de remedial teaching/orthodidactiek/psychologische behandeling kunnen meerdere leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen tegelijk worden aangepakt.
  5. Gedurende de behandeling/Remedial Teaching wordt regelmatig overlegd/geëvalueerd met ouders en school over voortgang, resultaten en bijsturing (“proces-evaluatie”).
  6. Na afloop van de orthodidactische en/of psychologische behandeling/remedial teaching wordt verslag uitgebracht aan de ouders en de school over de geboekte resultaten en de eventuele resterende aandachtspunten (“product-evaluatie”).

 2. De ouders en/of de school hebben een sterk vermoeden, dat het kind/de jongere één of meerdere leerproblemen en/of gedragsproblemen en/of sociaal – emotionele problemen heeft.
  1. Eerst wordt een kennismakings-/intakegesprek gehouden met de ouders en/of de school en/of andere betrokkenen en worden alle van belang zijnde gegevens over het kind/de jongere verzameld (zie 1 a)).
   Tijdens dit gesprek wordt tevens bepaald, wélk soort onderzoek voor dít specifieke kind het meest geschikt is.
   Te denken valt aan:

   • dyslexie-onderzoek
   • dyscalculie-onderzoek
   • onderzoek naar andere leerproblemen
   • intelligentie-onderzoek
   • onderzoek naar hoogbegaafdheid
   • onderzoek naar leerachterstanden en leerniveau’s**
   • onderzoek voor studie-/school-/beroepskeuze
   • onderzoek naar gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, persoonlijkheid: psychologisch onderzoek.

   In de regel zal een kind worden onderzocht aan de hand van een combinatie van onderzoeken, omdat leerproblemen vaak samenhangen met andere factoren, die niet over het hoofd mogen worden gezien.

  2. Op basis van de beschikbare gegevens en de te onderzoeken problematiek wordt de onderzoeksopzet bepaald: vraagstellingen en doelstellingen van het onderzoek, de te gebruiken instrumenten/testen, et cetera.
  3. Het kind/de jongere komt voor onderzoek naar de praktijk. De duur van een onderzoek kan variëren van één tot drie dagdelen.
  4. Na het onderzoek worden alle gegevens verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. In de rapportage worden vervolgens alle vraagstellingen beantwoord.
  5. De rapportage wordt uitvoerig besproken met de ouders en school en/of andere betrokkenen. De vraag “Hoe nu verder?” staat hierbij centraal.
   Ouders/school kunnen beslissen de behandeling/aanpak bij derden (andere deskundigen/remedial teachers/orthodidactici/psychologen) te laten plaatsvinden, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de behandeling/Remedial Teaching bij Edumax te laten uitvoeren.
   Het liefst neemt Edumax de behandeling op zich, omdat wij vinden, dat wie “a” zegt in zijn rapportage (in de vorm van allerlei adviezen), ook “b” moet zeggen, wat betreft de praktische/concrete aanpak en verkleining, of oplossing, van het probleem!
   Met alleen mooie woorden en adviezen bent u of het kind/de jongere immers niet geholpen……….

  Bij het onderzoek naar specifieke stoornissen staan drie soorten diagnosen centraal:

  1. De onderkennende diagnose: is het probleem/de stoornis inderdaad aanwezig, als we kijken naar de daarvoor geldende criteria?
   Eenvoudig gezegd: is het probleem aanwezig…..Ja of Nee?
  2. De verklarende diagnose: hoe en waar blijkt uit het onderzoek, welke specifieke tekorten/deelgebieden met name aan te wijzen zijn voor het bestaan van het probleem?
   Eenvoudig gezegd: waarom precies is het probleem aanwezig? (Wat is de oorzaak?)
  3. De indicerende of handelingsgerichte diagnose: hoe moet het probleem in de praktijk worden aangepakt om het op te lossen of te verkleinen?
   Eenvoudig gezegd: wat kan/moet er aan het probleem worden gedaan?

  Ook wordt ingegaan op de vraag, of sprake is van “comorbiditeit”: zijn er andere leerproblemen/gedragsproblemen/sociaal-emotionele problemen, die samengaan met de onderzochte problematiek bij het kind/de jongere?

** Indien alléén sprake is van tamelijk ‘ongecompliceerde’ leerachterstanden, hanteert Edumax de volgende werkwijze:

 1. Intakegesprek en aanlevering van de belangrijkste leerlinggegevens.
 2. Zo nodig, wordt de remedial teaching/orthodidactische en/of psychologische behandeling vooraf gegaan door een kort pedagogisch – didactisch en/of psychologisch onderzoek, waarbij onder andere meerdere schoolse tests worden afgenomen, om te bepalen hoe groot de opgelopen achterstand is (onderzoek naar de ernst).
  Vervolgens wordt gekeken waar (op welke deelterreinen) de achterstand het meest ernstig is en welke factoren daarvoor zijn aan te wijzen (analyse van de oorzaken).
 3. Er wordt een advies voor de aanpak uitgebracht.
 4. Na overleg met de ouders en de school wordt een (be-)handelingsplan opgesteld en kan de Remedial Teaching/orthodidactische en/of psychologische behandeling van start gaan.
  Tijdens de RT/behandeling kunnen meerdere leerproblemen tegelijk worden aangepakt!