Edumax & Psymax vormen samen één praktijk, die is gevestigd in Gilze, Noord-Brabant, Nederland.

Wij zijn zowel gespecialiseerd in leren, studeren, leerproblemen/-stoornissen (Edumax), als in psychische problemen/stoornissen, inclusief persoonlijkheidsstoornissen. Tevens behoren wij tot de enkele praktijken/instellingen, die misofonie onderzoeken en behandelen (Psymax).

De praktijk is een initiatief van Drs. Ruud van Beijsterveldt, psycholoog, orthopedagoog, orthodidacticus en onderwijskundige.

Doelgroepen

Binnen Edumax & Psymax onderzoeken en behandelen wij:

 • kinderen en jeugdigen (4 – 12 jaar)
 • pubers, adolescenten en jong volwassenen (12 – 21 jaar)
 • volwassenen (21 jaar en ouder)

Onze cliënten zijn zowel afkomstig uit de regio, als uit heel Nederland en Vlaanderen.


Activiteiten

Edumax: onderzoek en diagnose (ook second opinion), advies, behandeling op het terrein van onderwijs, leren en studeren.
U kunt daarbij denken aan: intelligentie, hoogbegaafdheid, concentratie, geheugen, gedrag, schoolkeuze en beroepskeuze, (leer-)capaciteiten, leerstoornissen (o.a. dyslexie en dyscalculie), leerproblemen en leerachterstanden in het Basisonderwijs (met name lezen en rekenen), het Voortgezet Onderwijs (alle schoolvakken), het Hoger BeroepsOnderwijs en het Universitair Onderwijs.
Edumax hecht veel waarde aan een optimale harmonie tussen leren en welbevinden! Dit betekent, dat we enerzijds streven naar een zo hoog mogelijke ontwikkeling van de intellectuele vaardigheden en de schoolse vaardigheden en dat we anderzijds willen bereiken, dat men zich zo goed mogelijk “in zijn/haar vel voelt zitten.”

Psymax: psychologisch onderzoek, (psycho-)diagnostiek, behandeling/therapie op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie, capaciteiten, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, psychische problemen/stoornissen (inclusief persoonlijkheidsstoornissen). Ook onderzoeken en behandelen wij misofonie.

U kunt ook bij ons terecht, als u binnen de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ (S GGZ) ‘uitbehandeld’ bent, bijvoorbeeld omdat u daar niet (meer) heen wilt, of omdat men zich daar geen raad meer weet met uw problematiek, of omdat u zich niet serieus genomen voelt.
Onderzoeksmethoden: intake, gesprek, interview, observatie, vragenlijsten en psychologische testen. Behandeling: o.a. gesprekken, simulatie/rollenspel, cognitieve (gedrags-)therapie, EMDR, psychotherapie, psycho-educatie, ontspanningstherapie, eclectische therapie en directieve therapie.


Edumax en Psymax, een goede keuze!
 • Méér dan 30 jaar ervaring met leerstoornissen, leerproblemen, psychische problemen en psychische stoornissen.
 • Kennis en ervaring die het niveau van de BIG geregistreerde GZ-Psycholoog overstijgen en eerder gelijk te stellen zijn aan die van de BIG geregistreerde Klinisch Psycholoog.
 • Onze kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de psychologie/psychiatrie is altijd up to date.
 • Wij werken met én vanuit onze passie, betrokkenheid en empathie. Respect en begrip voor de cliënt én een warm, persoonlijk contact vinden we zeer belangrijk, evenals klantgerichtheid en een concrete, duidelijke werkwijze. Geen afstandelijkheid, geen onbegrijpelijk vakjargon of blabla. Wij werken resultaat-  en praktijkgericht.
 • Geen lange procedures, wisselingen van hulpverleners, bureaucratisch gedoe. Een kleine, gezellige praktijk, waar de cliënt centraal staat.
 • Wij kennen alle (behandel-) protocollen, maar wij geven de voorkeur aan maatwerk. Het bieden van maatwerk betekent, dat wij iedere cliënt als een individu beschouwen met zijn/haar specifieke problemen en mogelijkheden. Maatwerk vereist aanzienlijk meer creativiteit, flexibiliteit en inlevingsvermogen van de psycholoog, dan het werken met protocollen! Doordat wij werken met maatwerk is onze behandeling/therapie – ook bij complexe problematiek – succesvol.
 • Waarborg voor privacy: alle gegevens van onderzoek/behandeling/diagnose/rapportage e.d. zijn alléén bij ons en bij u bekend. Wij verstrekken nóóit informatie aan derden als u voor uzelf of voor uw kind het onderzoek en/of de behandeling direct zélf hebt aangevraagd. In dat geval geldt: informatie aan anderen dan de aanvrager wordt alleen verstrekt, indien u als volwassene of ouder daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
 • Indien de cliënt dat wenst, hebben wij contact met  (of gaan wij met u mee naar) school/scholen, de (huis-)arts, keuringsarts, psychiater et cetera. Ook bekijken wij samen met u of eventuele medicatie – bedoeld voor psychische problemen (zgn. ‘psychofarmaca’) – daadwerkelijk effect heeft, dan wel gewijzigd moet worden. Als wij vanuit ons vakgebied denken, dat u teveel last heeft van bepaalde psychische medicatie/psychofarmaca, of dat de medicatie niet het beoogde effect heeft, dan nemen wij desgewenst contact op met uw behandelend arts (huisarts, medisch specialist/psychiater e.d.)
 • Géén lange wachtlijsten. De eerste afspraak vindt binnen één week plaats. In crisissituaties kunt u de volgende dag al komen.
 • Voor cliënten met psychische problemen zijn wij ook buiten de werktijden telefonisch bereikbaar.
 • Onderzoek en behandeling aan huis is in bepaalde gevallen mogelijk.

 

Geregistreerd Master-Psycholoog in het kwaliteitsregister SKJ onder nr. 130003197