De unieke combibehandeling van Edumax & Psymax

Kinderen en jongeren met algemene leerproblemen (‘het totale leren’ wil niet lukken), of problemen met bepaalde schoolvakken, hebben vaak óók sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, of een psychische stoornis.
Ook een leerstoornis op zich kan leiden tot psychische problemen. Denk daarbij aan faalangst, verminderd zelfvertrouwen e.d.
Bij Edumax & Psymax wordt zowel gewerkt vanuit de psychologie en de orthopedagogiek, als vanuit de orthodidactiek. Een orthodidacticus is gespecialiseerd in het behandelen van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen. De orthodidacticus kan zien, wannéér, wáár en waaróm het “fout gaat” bij het leren en daar op de juiste wijze op inspelen.

Als kinderen/jongeren last hebben van psychische problemen, komt het regelmatig voor, dat zij niet echt open (kunnen) staan voor cognitieve therapie, psychotherapie, gespreks- / groepstherapie e.d.
Het kan ook zijn, dat louter en alleen therapie als te belastend wordt ervaren door een kind of jongere. In dat geval wordt het leren ‘gehanteerd’ als middel en als doel: tijdens het werken aan het algemene leren en/of aan de schoolvakken wordt het kind/de jongere behandeld middels ’tussendoor gesprekjes’, die vaak spontaan op gang komen.
Afhankelijk van de problemen van het kind/de jongere, kan het accent meer liggen op het psychisch functioneren (vooral psychologische en orthopedagogische benadering), of op het leren zélf (vooral orthodidactische benadering).

Het unieke van die werkwijze is, dat er op twee terreinen wordt gewerkt: zowel het leren, als het psychisch functioneren worden aangepakt!
Kinderen/jongeren ervaren die werkwijze meestal als zeer prettig.

Binnen Edumax & Psymax is veel kennis aanwezig (zowel inhoudelijk als orthodidactisch) over álle schoolvakken van het Basisonderwijs (onder andere Taal, Technisch en Begrijpend Lezen, Spellen, Rekenen, etc.), het Voortgezet Onderwijs (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Latijn, et cetera) en óók van het Hoger Onderwijs (HBO en WO).
Het kind/de jongere mag daarom elk soort leerstof van een of meerdere schoolvak(ken) meebrengen, waarbij problemen worden ondervonden!