Wie zijn wij?

 

 

Drs. Ruud van Beijsterveldt

Psycholoog, Orthopedagoog, Orthodidacticus en onderwijskundige.
Méér dan 35 jaar ervaring met kinderen, adolescenten en volwassenen met leerproblemen en – stoornissen én psychische problemen/stoornissen; tevens gespecialiseerd in misofonie.

Geregistreerd als Master Psycholoog in het Kwaliteitsregister SKJ onder nummer 130003197.
AGB-code praktijk: 94064180                              AGB-code Ruud van beijsterveldt: 94104265

» Klik hier om meer te lezen

Drs. Ruud van Beijsterveldt heeft als vooropleiding Gymnasium – Bèta (St.-Willibrord Gymnasium te Deurne en Gymnasium Ypelaar te Breda) gevolgd en met een diploma afgesloten.
Vervolgens studeerde hij psychologie, onderwijskunde (interdisciplinair), orthodidactiek en (ortho-)pedagogiek (combinatiestudie van zes jaar) aan de Universiteit van Tilburg (UvT) en behaalde daar zijn bul in april 1982 binnen de faculteit der Sociale Wetenschappen.
De meest relevante onderdelen, gevolgd binnen en naast de universitaire studie:

 • Algemene psychologie, algemene sociologie en algemene orthopedagogiek.
 • Onderwijssociologie.
 • Methoden & technieken van onderzoek (inclusief statistiek).
 • Theorie en praktijk/practica m.b.t. :
  • Psychologie van het leren en het onderwijzen (onderwijsleerpsychologie).
  • Psychologie van het lezen en van het rekenen.
  • Onderwijskunde, integraal (ortho-)didactiek en(ortho-) pedagogiek.
  • Orthodidactische, orthopedagogische, psychologische benaderingen en verklaringsmodellen.
  • Persoonlijkheidsleer.
  • Ontwikkelingspsychologie.
  • Psychopathologie.
  • Neuropsychologie.
  • Klinische psychologie.
  • Testdiagnostiek/psychodiagnostiek (alle domeinen), inclusief de fasen voorafgaand, tijdens en volgend op de diagnostiek: intake, gesprekken voeren (communiceren met betrokkenen), observeren, het afnemen van testen, integratie en rapportage van de resultaten, indicatiestelling, adviseren m.b.t. behandeling en begeleiding en evaluatie.
  • Uitvoering van behandeling/begeleiding, waaronder remediëring van leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.
  • Curriculum-ontwerp, SchoolWerkPlannen en (be-)handelingsplannen.
  • Onderwijsleerprocessen en bepalende factoren voor de beginsituatie, doelstellingenformulering, leerinhouden en -middelen, didactische werkvormen, individualisering en differentiatie, proces – en productevaluaties.

Aan de RijksUniversiteit te Utrecht volgde Ruud de postdoctorale eerstegraads lerarenopleiding omgangskunde, maatschappijleer en maatschappelijke begeleiding (afgerond in 1983).
Tevens bekwaamde/specialiseerde hij zich nog verder in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en specifieke psychische problemen/ stoornissen bij kinderen, jongeren/adolescenten en volwassenen.

Werkervaring:

 1. Doctoraalstage: klinische stage binnen schoolbegeleidingsdienst. Activiteiten: onderkenning/diagnosticering en aanpak/remediering/behandeling van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en leerproblemen/-stoornissen (lezen, spellen, schrijven, rekenen en leren in het algemeen) in klassikale en individuele settings binnen het Basisonderwijs. Tevens diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. Behandelomgevingen: school, leerling en gezin.
 2. Docent, leerlingbegeleider en onderwijspsycholoog op een tweetal M.B.O. scholen te Breda en Eindhoven. De leerlingbegeleiding en onderwijspsychologische activiteiten waren gericht op onderzoek, advisering en aanpak (op basis van gesprekken, observaties en testen) aangaande school – /beroepskeuze, leer- en ontwikkelingsproblemen/-stoornissen.
 3. Pedagogisch-didactisch medewerker bij het Katholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch.
  1. Inhoudelijk ontwikkelen van computergestuurde diagnostische testen en leerstof voor onderkenning, verbetering/remediëring van problemen bij het leren in het algemeen en het lezen, spellen en rekenen in het bijzonder, voor reguliere basis scholen en Speciaal Onderwijs.
  2. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van begeleidings-/behandelingsstijlen bij kinderen, jongeren/adolescenten met leerstoornissen, gedragsstoornissen, sociaal-emotionele problemen en specifieke DSM-IV gerelateerde problematiek. Tevens ondersteuning van school – en leerlingbegeleiders binnen schoolbegeleidings diensten (o.a. GOAC Den Bosch) bij de invoering, uitwerking en evaluatie van bedoelde stijlen/manieren van aanpak.
 4. Onderwijskundig coördinator (een “een-mans interne begeleidingsdienst”) voor een grote scholengemeenschap in Eindhoven, waaronder meerdere afdelingen MBO’s/ MDGO’s en een HAVO vielen. Taken: systeembegeleiding, teambegeleiding, vakdidactische ondersteuning van ruim 100 docenten en individuele leerlingbegeleiding. Doel leerlingbegeleiding: onderkenning/diagnosticering en aanpak/remediering van leer- en gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Een en ander middels gesprekken met ouders, docenten en leerlingen, observaties in de klas en zelf af te nemen diagnostische testen: intelligentie- en capaciteitentesten, psychologische testen, schoolvaardigheden, persoonlijkheid, werkhouding, etcetera. Vervolgens op basis van gesprekken, observaties en testen adviezen verstrekken en behandeling/begeleiding (zelf uitvoeren en/of voorstellen daartoe doen).
 5. Opleidings-/ontwikkelingsmanager binnen een groot automatiseringsbedrijf te Utrecht. Taken: ontwikkelen van cursussen en trainingen, begeleiding van opleiders, “Train the trainers” (vanuit onderwijskundige en onderwijspsychologische inzichten en ervaringen); uitvoeren van bedrijfstrainingen en maatwerkcursussen (onder andere: communicatie, vergadertechnieken, gesprekstechnieken, onderhandelingstechnieken, conflicthantering, schriftelijk rapporteren en adviesvaardigheden).
 6. Docent Organisatiekunde, docent Marketing NIMA-A en B en docent alle onderdelen Middenmanagement en Hoger Management voor de profit en non-profitsector binnen het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ISW te Leiden) en Interacademie van Binsbergen te Nijmegen en Oss. Tevens trainer management & marketing binnen het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.
 7. Eerstegraads docent aan diverse HBO-instituten, waaronder twee lerarenopleidingen, namelijk Fontys Tilburg (destijds Mollerinstituut) en het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren Beroepsonderwijs (NGOLB) te Eindhoven. Het NGOLB is later over gegaan in de Pedagogisch Technische Hogeschool en is tegenwoordig onderdeel van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek.
  Eerstegraads gedoceerde vakken (theorie, praktijk en stagebegeleiding):
  • onderwijskunde, didactiek en orthodidactiek;
  • taal & communicatie;
  • interactieve en sociale vaardigheden binnen de klas;
  • onderkenning en aanpak van leerproblemen/-stoornissen en ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en DSM-gerelateerde problematiek;
  • theoretische pedagogiek, historische pedagogiek en algemene orthopedagogiek;
  • medische sociologie;
  • algemene psychologie, sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie, onderwijspsychologie en leerpsychologie (onderwijsleerpsychologie), persoonlijkheidsleer en testpsychologie/psychodiagnostiek.
 8. Jarenlange ervaring binnen eigen praktijk als (psycho-)diagnosticus, orthopedagoog, orthodidacticus, psycholoog, therapeut en remedial teacher met onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met leerproblemen/leerstoornissen (BasisOnderwijs,Voortgezet Onderwijs, HBO/WO), sociaal – emotionele problemen, gedragsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Daarbij worden tenminste betrokken: het kind/de jongere/ de volwassene, de school en het gezin. Binnen de praktijk worden ook niet studerende volwassenen onderzocht en behandeld.
 9. Ruud ontwikkelt/bewerkt psychologische testen. De laatste opdracht betreft het bewerken van de Zareki-R-NL een test om de leerstoornis dyscalculie op te sporen (Pearson Test Publishers, Amsterdam).
 10. Onafhankelijk deskundige / consulent bij een landelijke instelling (Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)) voor mensen met een complexe zorgvraag op het gebied van psychische problemen en stoornissen, waarbij sprake is van “handelingsverlegenheid”: instellingen/ouders/clienten zijn dan “vastgelopen” en weten niet meer, hoe het verder moet met de ondersteuning en begeleiding van een cliënt. Het betreft doorgaans tamelijk complexe en meervoudige psychische/psychiatrische problematiek.
  Activiteiten: onderzoek/psychodiagnostiek, observaties en gesprekken, advies/second opinion en het opstellen en eventueel uitvoeren van behandeling(-splannen).
  Overleg: multidisciplinair.  Betrokkenen: instellingen, hulpverleners, cliënt, gezin, (soms) school en de gehele woon- en leefomgeving.
  Doelgroepen : kinderen, jongeren/adolescenten en volwassenen. Zowel normaal begaafde en hoogbegaafde personen, als Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG)  en Matig Verstandelijk Gehandicapte (MVG) personen.
  Advies verstrekken aan: begeleiders, gedragsdeskundigen, GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Huisartsen en Medisch Specialisten.
 11. Psycholoog – Deskundige Gerechtshof Den Bosch: onder andere ouderschapsonderzoeker & coach ouders en kinderen bij complexe scheidingen.
 12. Ruud van Beijsterveldt was/is supervisor/stagebegeleider voor afstuderende universitaire masterstudenten orthopedagogiek (Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Leiden) en masterstudenten psychologie, met name Klinische Psychologie (volwassenen) en Kinder – en Jeugdpsychologie (Universiteit van Utrecht, Universiteit van Tilburg,  Universiteit van Leiden, Open Universiteit), die bij hem stage (klinisch én diagnostiek / casuïstiek) lopen.

Expertise Ruud van Beijsterveldt: algemene en specifieke kennis en ervaring vanuit arbeidsverleden en binnen eigen praktijk, alsmede kennis en kunde vanuit de wetenschappen psychologie, orthopedagogiek, orthodidactiek en onderwijskunde.

Samenvattend is Ruud van Beijsterveldt (MSc, MA/MEd, MSEN) gespecialiseerd in orthopedagogiek, onderwijskunde, onderwijspsychologie, orthodidactiek, remedial teaching, psychologie (ontwikkeling, klinisch e.d.), psychodiagnostiek, (cognitieve) gedragstherapie, directieve therapie, psychotherapie, etc.
Qua kennis en ervaring is het werkniveau van Ruud gelijk te stellen aan dat van de BIG geregistreerde GZ-Psycholoog en Klinisch Psycholoog.

» Klik hier om in te klappen


 Drs. Yvonne Simons 

Yvonne Simons heeft in september 1996 haar studie gezondheidswetenschappen met afstudeerrichting/master Geestelijke GezondheidsKunde (GGK)/ Psychologie afgerond aan de RijksUniversiteit Limburg te Maastricht.
Yvonne is onder andere gespecialiseerd in dwang – en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, identiteitsproblematiek en relatieproblematiek.
Zij heeft een eigen psychologenpraktijk aan huis in Leiden en ze werkt deeltijds bij Edumax & Psymax, Gilze.
Yvonne heeft ervaring als behandelaar/therapeut en als manager binnen de (Geestelijke)  Gezondheidszorg.
Zij heeft vóór haar studie aan de Universiteit Maastricht de diploma’s A- en B- verpleegkunde behaald en ruime ervaring opgedaan binnen zowel algemene ziekenhuizen, als binnen psychiatrische instellingen.

Withdrawing money from a betting site in India can be a quick and easy process, as long as you follow the right steps. The fastest way to withdraw money from a betting site will depend on the specific site you are using and the method of withdrawal you choose. The Fastest Way To Withdraw Money From A Betting Site is by linking a bank account. Doing this ensures your money is delivered safely and securely within a few business days, so you don't have to wait long for your funds to arrive. The first step is to research which betting sites are the most reliable ones and then read reviews on bestbettingsitesforcricket.in - The website has a comprehensive guide that compares all the different websites so finding one with the quickest withdrawal process in no time at all! Once you find the right website, all that's left to do is set up your account and safely link it with your bank account, making sure to keep an eye out for any promotions or bonuses they may be offering. Withdrawing money from a trusted betting site couldn't be easier!


Miek Durieuxmiekvofgd (MSc)

Miek Durieux studeerde na het behalen van haar diploma voor het secundair onderwijs orthopedagogiek in Antwerpen.
Zij werkt vooral met kinderen en jongeren. Miek is binnen de praktijk in deeltijd belast met: de algemene begeleiding van de stagiaires voor wat betreft intake, onderzoek en behandeling/therapie; het afnemen, scoren en rapporteren van psychologische testen; behandeling van / therapie bij cliënten voor specifieke onderdelen, zoals persoonlijk, schools en maatschappelijk functioneren; het ontwikkelen en schrijven van plannen van aanpak, zorg- en begeleidingsplannen en rapportages; contacten met scholen, instellingen en organisaties.


Claudia Straathof (BSc)                                                     

Na het behalen van haar VWO-diploma aan het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn in 2017, volgde Claudia de opleiding Academische Pabo aan de Universiteit Leiden. Na een succesvolle afronding van haar bachelors (PABO en Pedagogische Wetenschappen) in 2021, is Claudia aan het werk gegaan als leerkracht op een basisschool in Tilburg. Daarnaast volgt ze de master Orthopedagogiek aan de universiteit. In het kader van die studie volgt Claudia de klinische stage en diagnostiekstage bij Edumax & Psymax.

 

 

 


Sabine Bor (BSc)

Sabine volgde na het behalen van haar VWO-diploma met profiel NG aan het Lyceum Oude Hoven te Gorinchem, de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, die zij in 2014 met succes behaalde. Sabine heeft erna gewerkt als persoonlijk begeleider bij verschillende instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
Sinds 2020 is zij werkzaam als sociotherapeut bij Karakter (kinder-en jeugdpsychiatrie) op een crisisafdeling. In 2020 is Sabine begonnen aan de pre-master Klinische Psychologie met daaropvolgend de master Klinische Psychologie. In het kader van die studie volgt zij de klinische stage en diagnostiekstage bij Edumax en Psymax.