Tarieven

Algemeen:
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg ligt bij de gemeenten. Vergoeding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is bij Edumax & Psymax mogelijk via de gemeente vanuit de jeugdzorgwet, een PersoonsGebondenBudget (PGB) e.d.
Als u uw kind vergoed wilt laten onderzoeken/behandelen bij Edumax & Psymax moet u óf zelf een PGB aanvragen óf een verwijzing naar een psycholoog hebben van een huisarts, specialist e.d.
Zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder) loopt via de zorgverzekeraar. Edumax & Psymax werkt niet samen met zorgverzekeraars. Volwassenen ( 18 jaar en ouder) kunnen dus alléén via een PGB vergoed worden bij Edumax & Psymax.


Wat de zorgverzekeraars betreft hebben wij de volgende bedenkingen:

 • de bureaucratie, de regelgeving en de enorme papieren rompslomp die de vergoedingsregeling met zich meebrengt.
 • de toenemende commercialisering door de oprichting van zogenaamde “kwaliteitsinstituten”, nieuwe registratie-eisen (waardoor bewust schaarste wordt gecreëerd), het ‘ons kent ons’ denken e.d. Daardoor lijkt het eigenbelang van de zorgverlener belangrijker te worden dan het belang van de cliënt.
 •  bij vergoeding is de psycholoog verplicht om een diagnose te stellen, ook als u dat niet wilt. De diagnose komt in uw medisch dossier (of dat van uw kind). Dat dossier kan niet alleen door medici worden ingezien, maar ook door de zorgverzekeraar. Daardoor komt de privacy van de cliënt ernstig in het gedrang.
 • de zorgverzekeraars leggen bepaalde behandelmethoden op (standaard protocollaire behandelingen), die de psycholoog dient (op) te volgen.
 • zorgverzekeraars krijgen (te)veel macht over uw medisch dossier (of dat van uw kind) én over de behandeling.
 • het kan lang duren, alvorens men een beslissing heeft genomen of en waar u (of uw kind) onderzocht/behandeld mag worden en voor welke periode. Als u(w kind) na lang wachten toch niet (voldoende) geholpen kunt worden in de zogenaamde Basis GGZ ( de zogenaamde “eerste lijn”) wordt u(w kind) weer doorgestuurd naar de Specialistische GGZ (“de tweede lijn”) met opnieuw lange(re) wachttijden. Zowel in de eerste als in de tweede lijn zijn vaak maandenlange wachttijden.
 • de Basis GGZ, ook wel genoemd de “Generalistische Basis GGZ” kent drie zogenaamde producten, namelijk “Kort” (3-5 sessies vergoed), “Middel” (5-8 sessies vergoed) en “Intensief” (8-13 sessies vergoed). Zoals gezegd: als de behandeling in de Basis GGZ onvoldoende geholpen heeft (uw probleem is te complex, of u(w kind) heeft meer behandelingen nodig) dan moét u(w kind) worden doorgestuurd naar de Specialistische GGZ. Dat betekent: een andere behandelaar en behandeld worden in een tamelijk bureaucratische, protocollaire omgeving, waarin de betrokkenheid met u(w kind) als cliënt niet altijd even goed is.
  Vaak willen mensen om die redenen niet naar de Specialistische GGZ en kiezen zij er dan voor om de behandelaar uit de Basis GGZ aan te houden en hem/haar zelf te betalen. Zij worden dan geconfronteerd met uurtarieven van minimaal € 120,00 per uur ( of € 90,00 per 45 minuten). Dergelijke uurtarieven vinden wij in alle opzichten absurd en niet te legitimeren! Onze tarieven per 45 minuten of per uur liggen dan ook aanzienlijk lager.
 • de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ zijn in het bestaande vergoedingensysteem strikt gescheiden.
 • binnen de Generalistische Basis GGZ worden onder andere nooit vergoed: intelligentie-onderzoek en uitgebreid psychologisch onderzoek (bv. persoonlijkheidsonderzoek).
 • Sowieso worden zowel binnen de Generalistische Basis GGZ, als binnen de Specialistische GGZ onder andere nooit vergoed: behandeling van aanpassingsstoornissen, van enkelvoudige fobieën, van delier, van aan aantal seksuele stoornissen; evenmin preventie van depressie, paniek en angst.
 • als u 18 jaar of ouder bent, moet u er rekening mee houden, dat u voor de vergoede zorg in de 1e lijn (Generalistische Basis GGZ) éérst uw eigen risico “op moet gebruiken”, alvorens de vergoeding in werking treedt. Het eigen risico is   € 385,00.

Tegenover het niet meer vergoed werken via zorgverzekeraars voor mensen van 18 jaar en ouder bieden wij die cliënten onder andere:

 • zeer aantrekkelijke tarieven voor professionele diagnostiek, adviezen, zorg, behandeling en rapportage.
  Neem telefonisch contact met ons op voor de tarieven.
 • directe aanmelding: u kunt zichzelf (of uw kind, indien u géén gebruik maakt van vergoeding) direct aanmelden bij onze praktijk zonder tussenkomst van een huisarts, medisch specialist, gemeente, of andere instelling.
 • snel/direct hulp: onderzoek en behandeling kunnen binnen één week (of bij spoed binnen één dag) worden opgestart.
 • optimale bereikbaarheid, óók buiten werkuren en óók tijdens weekends, vrije dagen en vakanties.
 • waarborg voor privacy: gegevens van onderzoek en behandeling worden nooit aan anderen verstrekt, tenzij u daar zélf uitdrukkelijk (en schriftelijk) toestemming voor geeft.
 • zowel onderzoek en behandeling van eerstelijns problematiek (Generalistische Basis GGZ), als van tweedelijns problematiek (Specialistische GGZ).
 • één (vaste) onderzoeker en behandelaar. 
 • een kleinschalige, informele praktijk, waar de cliënt/patiënt zich thuis mag/kan voelen en waar het persoonlijk contact zeer belangrijk wordt gevonden.
 • onderzoek, behandeling én benadering in onze praktijk vanuit onze passie, betrokkenheid en empathie. 
 • meer dan 30 jaar ervaring, kennis en expertise.

Het intake-gesprek (bedoeld ter kennismaking, informatie en oriëntatie) is kosteloos, tenzij er binnen één maand na het gesprek geen onderzoek of behandeling volgt: in dat geval wordt het intakegesprek als een adviesgesprek beschouwd en zijn de kosten € 75,00. Dit bedrag moet betaald worden binnen twee weken na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling worden de intake-uren tegen het normale (afgesproken) uurtarief gefactureerd.

Annulering is mogelijk tot 24 uur vóór een afspraak. Indien u later afzegt, wordt het volledige afgesproken uurtarief doorberekend.