VERGOEDINGEN, TARIEVEN, AANMELDING ZORG

 

Behandeling van leerproblemen wordt noch door de gemeentelijke jeugdzorg, noch door de zorgverzekeraar vergoed!

 

Voor psychologische zorg geldt het volgende:

KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg ligt bij de gemeenten. Vergoeding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is mogelijk via de gemeente vanuit de jeugdzorgwet, een PersoonsGebondenBudget (PGB) e.d.
Als u uw kind vergoed wilt laten onderzoeken/behandelen bij Edumax & Psymax moet u contact opnemen met een jeugdprofessional van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente.
De jeugdprofessional gaat met u in gesprek over de aard van de psychische problematiek en de best passende behandeling voor uw kind/jongere. De jeugdprofessional kan daarna contact opnemen met onze praktijk om meer duidelijkheid te krijgen over de aard, duur en kosten van de behandeling.
De jeugdprofessional zal vervolgens een aanvraag voor de behandeling indienen bij de gemeente.
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet een zorgovereenkomst worden opgesteld, die zowel door onze praktijk als door u en/of uw kind/jongere dient te worden ondertekend.
Tot slot wordt een beschikking afgegeven, waarin omschreven staat wat de aard, doelen, duur (begin- en einddatum), frequentie en kosten zijn van de behandeling. Nadat de beschikking is afgegeven kan de behandeling worden gestart.
Als de periode van de beschikking het einde nadert en de psychische problematiek nog niet (voldoende) is verminderd, dient u op tijd een nieuwe beschikking aan te vragen bij de jeudprofessional.

Opmerkingen betreffende de behandeling van misofonie en onderliggende problematiek voor jeugdigen tot 18 jaar:

 • Wij werken uitsluitend op basis van uurtarief.
  Maatwerkarrangementen (50% begin- en 50% eindbetaling) zijn uitgesloten.
 • Wij hebben geen contracten met gemeenten afgesloten. Gemeenten zullen de behandeling van misofonie en onderliggende problematiek doorgaans vergoeden onder de noemer “Niet-gecontracteerde intensieve specialistische zorg.”

 

 

VOLWASSENEN

Zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder) loopt via de zorgverzekeraar. Edumax & Psymax werkt niet samen met zorgverzekeraars. 

Edumax hanteert verschillende tarieven. Neemt u hierover contact op met Edumax, want het tarief is onder andere afhankelijk van uw hulpvraag/ vraagstelling(en).  Voor behandeling, remedial teaching e.d. kunnen wij u vaste tarieven verstrekken.
Bij onderzoek ligt dit anders: het is afhankelijk van uw hulpvraag (wat wilt u precies weten/onderzocht hebben?), hoeveel een onderzoek gaat kosten. Er is hier sprake van maatwerk!
Voor bepaalde onderzoeken (bv Intelligentie-onderzoek, NIO-toets +  Psychologisch onderzoek) hanteren wij vaste tarieven, omdat wij precies weten, hoeveel tijd die in beslag nemen. Als wij u een prijs afgeven voor een totaal onderzoek, zijn in die prijs begrepen: het intakegesprek, het feitelijke onderzoek (gesprekken, observaties, vragenlijsten, testen e.d.), de scoring/verwerking van de testen, gesprekken e.d., de rapportage en het eindgesprek.

Indien u financieel minder draagkrachtig bent, zullen wij ons tarief zoveel mogelijk op uw situatie afstemmen.

Redenen om niet samen te werken met zorgverzekeraars wat betreft vergoeding van behandeling voor volwassenen:

 • de bureaucratie, de regelgeving en de enorme papieren rompslomp die de vergoedingsregeling met zich meebrengt.
 • de toenemende commercialisering door de oprichting van zogenaamde “kwaliteitsinstituten”, nieuwe registratie-eisen (waardoor bewust schaarste wordt gecreëerd), het ‘ons kent ons’ denken e.d. Daardoor lijkt het eigenbelang van de zorgverlener belangrijker te worden dan het belang van de cliënt.
 • bij vergoeding zijn wij verplicht om een diagnose te stellen, ook als u dat niet wilt. De diagnose komt in uw medisch dossier. Dat dossier kan niet alleen door medici worden ingezien, maar binnenkort ook door de zorgverzekeraar, of de gemeente. Daardoor komt de privacy van de cliënt ernstig in het gedrang.
 • de zorgverzekeraars leggen bepaalde behandelmethoden op (standaard protocollaire behandelingen). Zorgverzekeraars krijgen (te)veel macht over uw medisch dossier én over de behandeling.
 • het kan lang duren, alvorens men een beslissing heeft genomen of en waar u onderzocht/behandeld mag worden en voor welke periode. Als u na lang wachten toch niet (voldoende) geholpen kunt worden in de zogenaamde Basis GGZ ( de zogenaamde “eerste lijn”) wordt u weer doorgestuurd naar de Specialistische GGZ (“de tweede lijn”) met opnieuw lange(re) wachttijden. Zowel in de eerste als in de tweede lijn zijn vaak maandenlange wachttijden.
 • de Basis GGZ, ook wel genoemd de “Generalistische Basis GGZ” kent drie zogenaamde producten, namelijk “Kort” (3-5 sessies vergoed),”Middel” (5-8 sessies vergoed) en “Intensief” (8-13 sessies vergoed). Zoals gezegd: als de behandeling in de Basis GGZ onvoldoende geholpen heeft (uw probleem is te complex, of u heeft meer behandelingen nodig) dan moét u worden doorgestuurd naar de Specialistische GGZ. Dat betekent: een andere behandelaar en behandeld worden in een tamelijk bureaucratische, protocollaire omgeving, waarin de betrokkenheid met u als cliënt niet altijd even goed is.
  Vaak willen mensen om die redenen niet naar de Specialistische GGZ en kiezen zij er dan voor om de behandelaar uit de Basis GGZ aan te houden en hem/haar zelf te betalen. Zij worden dan geconfronteerd met uurtarieven van minimaal € 120,00 per uur ( of € 90,00 per 45 minuten). Dergelijke uurtarieven vinden wij in alle opzichten niet te verantwoorden! Onze tarieven per 45 minuten of per uur liggen aanzienlijk lager.
 • als u 18 jaar of ouder bent, moet u er rekening mee houden, dat u voor de vergoede zorg in de 1e lijn éérst uw eigen risico “op moet gebruiken”, alvorens de vergoeding in werking treedt. Het eigen risico is  € 385,00.

 

Tegenover het niet vergoed werken voor volwassenen via zorgverzekeraars en het onvergoed werken voor kinderen en jeugdigen bieden wij onder andere:

 • zeer aantrekkelijke tarieven voor professionele diagnostiek, adviezen, zorg, behandeling en rapportage.
 • directe aanmelding: u kunt zichzelf of uw kind direct aanmelden bij onze praktijk zonder tussenkomst van een huisarts, medisch specialist, gemeente, of andere instelling.
 • snel hulp: onderzoek en behandeling kunnen binnen één week (of bij spoed binnen één dag) worden opgestart.
 • waarborg voor privacy: gegevens van onderzoek en behandeling worden nooit aan anderen verstrekt, tenzij u daar zélf uitdrukkelijk (en schriftelijk) toestemming voor geeft. Bij vergoeding door de gemeente wordt wél informatie opgevraagd.
 • onderzoek, behandeling én benadering vindt in onze praktijk plaats vanuit onze passie, betrokkenheid en empathie. 
 • 30 jaar ervaring, kennis en expertise.

 


Het intake-gesprek (bedoeld ter kennismaking, informatie en oriëntatie) is bij onvergoede hulp kosteloos, tenzij er binnen één maand na het gesprek geen onderzoek of behandeling volgt: in dat geval wordt het intakegesprek als een adviesgesprek beschouwd en zijn de kosten € 85,00. Dit bedrag moet betaald worden binnen twee weken na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling worden de intake-uren tegen het normale uutarief gefactureerd.
Een intakegesprek duurt bij Psymax minstens één uur en gemiddeld zo’n anderhalf uur.


Indien u of uw kind/jongere bij ons wordt behandeld, is annulering van een afspraak mogelijk tot 24 uur vóór die afspraak. Indien u later afzegt, wordt het volledige afgesproken uurtarief doorberekend.