Wat is de Cito Entreetoets?

Voor de Groepen 5, 6 en 7 heeft het CITO entreetoetsen ontworpen, die in veel Basisscholen worden gebruikt. De eerste landelijk gebruikte entreetoets (die voor Groep 7) deed zijn intrede in 1982. De entreetoets groep 6 volgde in 2000 en groep 5 kreeg zijn entreetoets in 2002.
Met de entreetoets worden de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden onderzocht. Er wordt gebruikt gemaakt van meerkeuzevragen.
De resultaten op de entreetoets geven aan, hoe goed de individuele leerling scoort op elk van de genoemde basisvaardigheden (is de leerling op het verwachte niveau?; wat zijn de sterke en zwakke onderdelen? etc.) en hoe de groep er als geheel voor staat. Als de hele groep op een bepaald onderdeel slecht scoort, kan dat de aanleiding vormen om het onderwijs aan die groep bij te stellen en méér aandacht te schenken aan de minder goed beheerste basisvaardigheden.

De resultaten op de onderdelen worden voor elke leerling gescoord op een schaal van Niveau I tot en met Niveau V. Daarbij kan grofweg het volgende worden aangehouden:
Niveau   V: VMBO – BasisBeroepsgerichte Leerweg.
Niveau IV:  VMBO – KaderBeroepsgerichte Leerweg.
Niveau III:  VMBO – Theoretische Leerweg.
Niveau II:  HAVO.
Niveau I:  VWO. 

De scores op de Cito Entreetoetsen worden vermeld in het door veel scholen gebruikte Leerling (onderwijs) Volg Systeem (afgekort: L(O)VS).