Waarom is de Cito Eindtoets Basisonderwijs vervangen door de doorstroomtoets?

De Cito Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 werd in het verleden afgenomen rond februari.

Later vond de afname van de Cito Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 plaats in april.  De verschuiving van de afname naar een later tijdstip was naar onze mening een positieve verandering, aangezien sommige scholen voorheen ná de afname van de Cito Eindtoets BaO (dus vanaf februari) de schooltijd voor Groep 8 leken op te vullen met ‘speeltijd’, ‘musicals’, voorbereidingen voor afscheid van de school e.d. En dat, terwijl veel leerlingen bepaalde stof nog niet goed beheersten. Dat gold met name voor de werkwoordspelling en het rekenen met breuken, komma-getallen en procenten. Die leerstofonderdelen kwamen immers pas in Groep 7 goed aan bod. De extra tijd, die ontstond door de Cito Eindtoets Groep 8 te verschuiven naar april, kon goed gebruikt worden om de bedoelde spelling- en rekenvaardigheden van leerlingen Groep 8 op een (meer) aanvaardbaar niveau te brengen. 

Vanaf schooljaar 2023-2024  wordt de Cito Eindtoets Basisonderwijs niet meer afgenomen en wordt deze vervangen door de “doorstroomtoets”.
De doorstroomtoets wordt al in januari en februari van het schooljaar afgenomen. Daardoor kunnen leerlingen zich al eind maart aanmelden voor de middelbare school. Leerlingen die reeds een schooladvies hebben én leerlingen met een bijgesteld schooladvies maken dan evenveel kans op een toelating op de middelbare chool waar hun voorkeur naar uitgaat.

Bij het schooladvies wordt bovendien naar meerdere factoren van de leerling gekeken:

  • observaties in de klas;
  • sociaal-emotionele vaardigheden;
  • praktijkgerichte vaardigheden;
  • werkhouding en motivatie;
  • resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit groep 7 en 8;
  • resultaten op methodegebonden toetsen;
  • resultaat van een (eventueel afgenomen) capaciteiten- of intelligentieonderzoek;
  • zorgdossier van de leerling;
  • gesprekken met ouders van de leerling.