Kun je het intelligentieniveau van iemand beïnvloeden?

De intelligentie van iemand wordt bepaald door drie factoren:    Erfelijkheid (bepaalt de intelligentie voor tenminste 50%). De omgeving/het milieu, waarbinnen men leeft en opgroeit (rond de 30% bepalend). De covariantie, die samenhangt met erfelijkheid én omgeving. Uitleg: ouders, die zélf intelligent zijn én in een gunstig milieu vertoeven, stimuleren hun kinderen extra in de intelligentie-ontwikkeling (rond…

Read More »

Kan je aanvankelijk normaal-gemiddelde IQ ‘weg zakken’?

Ja, helaas kan dat! Door scholing, omgang met anderen, opnemen en uitwisselen van informatie en vaardigheden e.d. ontwikkelen we onze cognitieve vaardigheden, d.w.z. manieren van denken en opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen en (re)produceren van informatie. De cognitieve ontwikkeling kan echter stagneren. Daarbij kan men denken aan mensen met een NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijking), maar bijvoorbeeld ook…

Read More »

Wanneer is iemand hoogbegaafd, gemiddeld intelligent e.d.?

Wechsler (een bekende ‘ontwerper’ van intelligentietesten) hanteert de volgende kwalificaties voor het IQ:    > 130 Hoogbegaafd*  115-130 Begaafd*  100-115 Bovengemiddeld   85-100 Benedengemiddeld   70-85 Zwakbegaafd   55-70 Lichte verstandelijke beperking   40-55 Matige verstandelijke beperking   25-40 Ernstige verstandelijke beperking   < 25 Zeer ernstige verstandelijke beperking * De term ‘begaafd’ is naar onze mening onjuist en dient vervangen te…

Read More »

Worden mensen steeds intelligenter?

Deze vraag hangt samen met het fenomeen, dat we kennen onder de naam “Flynn – effect”. Flynn, een Nieuw-Zeelandse psycholoog, ontdekte, dat, als je een genormeerde intelligentietest (gemiddelde = 100) 10 jaar later afneemt bij een grote groep personen, het ‘gemiddelde’ is verschoven van 100 naar 103 tot 105. Ofwel: iedere tien jaar neemt het gemiddelde…

Read More »

Wat meten intelligentietesten eigenlijk?

Voor kinderen en jongeren kennen we onder andere de volgende intelligentietesten: WISC-III en WISC-V, SON-R (vooral voor kinderen met een taalachterstand, zoals allochtonen en asielzoekers) en de RAKIT. Voor volwassen worden vooral gebruikt: de WAIS-III en WAIS-IV en de KAIT. Resing en Drenth definiëren intelligentie als volgt: “Het geheel van cognitieve of verstandelijke vermogens dat…

Read More »